World Travel

The Great Wall at Mu Tian Yu in Sping
Marriot Hotel - Dubai
My Son Temple
The Great Wall at Mu Tian Yu in Autumn
Friends playing cards
Broadway - New York
Beggars - Jakarta
Doctor Tea's Tea House
Prem Prachkon Canal - Bangkok
Chinese Dumplings
Great Wall at Mu Tian Yu
Candles - Giant Wild Goose Pagoda Xi'an
Picking Tea - Hangzhou
Terracotta Warriors - Xi'an
Push bike - Hanoi
Anchored Boats - Dung Quat
West Lake - Hangzhou
Muslim Street - Xi'an
Desert Highway - Dubai